Общи условия за услуги

I. Данни за дружеството 
Администраторът, осигуряващ функционирането на уебсайта е „Валантайн Холидейз” ЕООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 200674588.
Седалището на фирмата гр.София , ул."Дунав" №10 , адреса на управление на Администратора е гр. София 1000, ул. „Княз Борис I “ № 97, тел. за връзка с нас:02/980 50 94.
II.  Дефиниции
“Администратор” – търговско дружество “Валантайн Холидейз” ЕООД, което управлява и  поддържа уебсайта.
“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на уебсайта.
“Уебсайт” - уебсайт с адрес  (URL) www.valentine-holidays.com
“Туристически услуги” – всички услуги, в това число но не само екскурзии, почивки, достъпни на уебсайта. 
III .Характеристика на услугите:
Администраторът предоставя, а  потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в Уебсайта.
Администраторът предоставя на Потребителя туристически услуги в страната и чужбина, съгласно  заявката за резервация в Уебсайта и параметрите описани подробно в настоящите Общи условия.
IV. Разрешено използване на Уебсайта
Уебсайтът може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство. С приемането на Общите условия, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.
Потребителят има право на регистрация в сайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.
С приемането на Общите условия, Потребителят изразява своето информирано съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, оферти, както всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирани потребители няма да се считат за “непоискани търговски съобщения” по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия. 
V.Права и Задължения на страните 
1. Администраторът  поема задължението да осигури на Потребителя избраната от него туристическа услуга.
2. Потребителят се задължава да спази посочените в програмата срокове за заплащане на избраната от него туристическа услуга. 
3. Потребителят се задължава да окаже пълно съдействие на Администратора за осъществяването на туристическата услуга.
4. Администраторът  се задължава да не променя цената на заплатените от Потребителя  услуги, освен в изключителни случаи, изброени в раздел  IV, т.1.
5. В случай, че Потребителя желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Администраторът ще направи всичко възможно за да ги удовлетвори, но не може да гарантира безусловно тяхното изпълнение.
6. В случай, че извънредни обстоятелства налагат промяна или анулиране на резервацията, Администраторът се задължава да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят  има право  да  избере една от следните възможности : 
*да приеме друго пътуване на същата или по-висока цена, когато Администраторът е в състояние да му предложи такова;
*да приеме туристическо пътуване с обща по-ниска цена, като в този случай , Администраторът  възстановява на Потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуванe;
*да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на отказ от страна на Потребителя.
7.Потребителят е задължен да уведоми Администратора за своя избор в тридневен срок от получаване на уведомлението за промяна или анулиране, но не по-късно от началната дата на пътуването.
8.При невъзможност за осъществяване на пътуването Потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, в срок не по-късен от  7 дни преди датата на предоставяне на туристическите услуги. Прехвърлянето на правата на трето лице се допуска единствено в случаите, когато заявената услуга позволява прехвърлянето й.
9. Администраторът е задължен да окаже съдействие,  на пътуващ Потребител, в случай че той изпадне в затруднение, което не е причинено от него с умисъл и поради небрежност. Съдействието се изразява в осигуряване на полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ и оказване на съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.
VI. Отговорности и Рекламации 
1. В случай, че по време на пътуването, Потребителят нанесе телесни повреди или причини имуществени вреди на трети лица, всички възникнали разходи в резултат на увреждането са за негова сметка.
2.В случай на нарушение на законодателството, при проява на неуважително отношение към традициите, обичаите, религиозните вярвания, както и неизпълнение на правилата за лична безопасност от страна на Потребителя в която и да е държава , отговорността се носи изцяло от нарушителя. Когато поради гореизброените причини  с решение на властите е отказана възможност на Потребителя да напусне или да влезе в държава, включена в туристическата услуга, както и възможността за превоз и престой в резервиран хотел , в следствие на което туристическата услуга е била осъществена , изцяло или частично , Администраторът не носи отговорност.
3. Администраторът не носи отговорност за настъпили промени  в изпълнението на  първоначалната туристическата услуга по желание на Потребителя. /времетраене , часове на полети,дати и т.н./
4. Администраторът не дължи паричната равностойност на услугите от които Потребителят не се е възползвал.
5.При потвърждение на заявката за туристически услуги , Потребителят трябва да заплати депозит, съгласно раздел  VII , т. 4  в срок от 24 часа от потвърждението на заявката от страна на Администратора. Потребителят е задължен  да извърши пълно заплащане на услугите съгласно сроковете в раздел  VII, т. 4 .
6.При заявка по телефон, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена в писмен вид в офиса на Администратора , посредством електронна поща или чрез резервационна форма в Уебсайта.
7. При отказ на потвърдена резервация, в случай че  не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга или при преотстъпване правото на пътуване на трети лица от заплатената сума се дължат неустойки от страна на Потребителя съгласно раздел  VII , т.5.
8.  Администраторът не носи отговорност и не възстановява суми, в случай, че анулацията на определена туристическа услуга е породена от непреодолима сила или форсмажорни обстятелства, включително но не само  военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства извън контрола на Администратора.
9.В случай на неточно изпълнение на задълженията на Администратора, установени по време на пътуването или престоя , Потребителят е задължен да уведоми и запознае Администратора с възникналия проблем . Всички рекламации се отбелязват на мястото, където е възникнала причината , като се съставя констативен протокол , подписан от лица компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства . Рекламации се предявяват в писмен вид в срок от 3 дни след прекратяване на договорните отношения между Потребителя и Администратора. Администраторът  се задължава да отговори писмено на рекламацията в срок от 30 дни от постъпването й. Възстановяването на суми се извършва в срок до 10 дни след рекламацията чрез начина, по който е извършено плащането.Възстановяването на суми, свързани с  онлайн резервации се извършва  чрез нареждане на сумата по същата банкова сметка, използвана от Потребителя до 10 дни след анулацията.
10.Възстановяването на суми за услуги, неизползни изцяло или частично, по вина на  Администратора или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставявне на издадените на Потребителя потвърдителни документи (билети, ваучери и други) със съответно нанесени и заверени от Администратора поправки. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на Потребителя не се възстановяват.
11. Администраторът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение, непълно или неточно изпълнение на договора от страна на Потребителя.
VII. Цени, Условия за Резервация, Заплащане.
1. Цени 
Цените за всяка туристическа услуга  включват услуги, подробно описани за всяка програма отделно. Цените за програмите, включващи туристически услуги на територията на ЕС са с включенo ДДС.  
Обявените цени са в сила от момента на  сключване на договор. Администраторът си запазва правото да прави промени в  ценитe на туристическите услуги, след сключване на договорa, но не по-късно от 21 дни преди началната дата на пътуване при възникване на следните обстоятелства: промяна на размера на таксите, в това число летищни, пристанищни и други такси; промени в стойността на транспортните разходи, промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
Администраторът не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги, предоставяни от превозвач, които се оформят с отделен документ – билет, включително фериботни такси, такси за сигурност на гари и други. Промяната в стойността на тези услуги не се приема за основание за отказ от услугите. 
2.Резервация:
Резервация за пътуване и хотелско настаняване се извършват по следните начини:
* Посредством онлайн формите в Уебсайта. При подаване на всяка заявка за резервация, Потребителят  е задължен да посочи изрично, че се съгласява с всичко условия в договора от свое име и от името на всички лица включени в заявката.
* В офиса на Администратора, след попълване на заявка за договор за туристическа услуга .
3.Начин на плащане :
Плащането се извършва в лева, в брой в офис на Администратора или по банков път по сметката на „Валантайн Холидейз” ЕООД 
4.Депозит и пълно плащане:
Депозитът, в размер на 50 на сто от сумата на избраната от Потребителя услуга се заплаща 24 часа след потвърждение на резервацията.
Пълно заплащане на туристическата услуга се дължи не по-късно от 14 дни преди началната дата на туристическата услуга / срокът подлежи на промяна съгласно спецификата на офертата /.В противен случай Администраторът си запазва правото да счита договорът за прекратен и Потребителят дължи неустойка съгласно условията за прекратяване на договор.
5.Прекратяване на договора:
В случай че Потребителя прекрати договора за туристическа услуга , не по вина на Администратора  анулацията на вече заявените услуги се извършват при следните условия:
- от момента на потвърждение на резервацията до 14 дни преди датата на заминаване- неустойка 50 % от заявените услуги ;
- от 14 до 8 дни преди датата на заминаване – неустойка 75 % от заявените услуги ;
- по-малко от 8 дни преди датата на заминаване – неустойка 100% от заявените услуги.
VIII. Визов режим и медицински изисквания
В случай, че за изпълнение на съответните туристически услуги е необходима виза, визовият режим е посочен за всяка конкретна туристическа услуга. Администраторът не носи отговорност при отказ на виза. 
В случай че за конкретно пътуване са приложими специфични медицински и здравни изисквания, те са посочени в конкретната програма. Ако изрично не е посочена такава информация,  означава, че няма конкретни медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
IX. Застраховка:  
Застрахователят, с който Администраторът е сключил застрахователен договор е ЗК „ЛЕВ ИНС” АД - гр. София, бул. "Симеоновско шосе" №67А. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателствo. 
X. Авторски права
Съдържанието на Уебсайта, всички текстове и изображения са собственост на Администратора и са  защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. 
Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са нарушени чрез съдържание в Уебсайта или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се изпращат на посочения имейл в Уебсайта. 
XI. Точност и достоверност на информацията 
Публикуваното в Уебсайта съдържание е с информативна и рекламна цел и е възможно да съществуват  технически грешки. Администраторът не  гарантира осигуряването на непрекъсваем достъп до Уебсайта. Коментари, мнения и публикации на посетители, клиенти или трети лица принадлежат на техния автор. Администраторът не носи отговорност за тяхната истинност и достоверност. 
XII. Промени в Общите условия 
Администраторът  си запазва правото да променя Общите условия на Уебсайта по всяко време след предварително известяване на регистрираните потребители. 
Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на Общите условия при използване на Уебсайта. Всяко използване на Уебсайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия.
При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на Общите условия, същият не следва да използва уебсайта  по какъвто и да е начин.
XIII. Спорове и жалби
В случаите, когато услуги в Уебсайта не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на Общите условия, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт  или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.
Жалбата се подава в срок най-късно  до  14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.
При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнсе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл. 181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да откриете в уебсайта на Комисията за защита на потребителите за защита на потребителите и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българското законодателство. Спорове във връзка с използването на Уебсайта, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение  или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 21.05.2018 г.
При резервации имащи специални условия и изисквания , различни от условията на Заявка - договора , Администраторът уведомява писмено Потребителя за специалните условия по резервацията, като горепосочените срокове за анулации и неустойки подлежат на промяна .
Внесени суми не се възстановяват по резервации направени за оферти  „Ранни Записвания”  и по време на  „ Коледни” , „Новогодишни” , ”Великденски” и „Студентски Празници “, както и при специални пакети и промоции  .

От свое име и от името на всички лица включени в настоящата заявка за туристическа услуга , декларирам че съм съгласен/съгласна с Общите условия на заявка - Договора за туристическа услуга. 

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно .
Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайта ни и отказ от използване на услугите на "Валантайн Холидейз" ЕООД.
Настоящата Политика http://www.valentine-holidays.com/?p=about е неразделна част от общите условия за ползването на сайта www.valentine-holidays.com
Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

Съгласявайки се с общите условия и Нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

Уважаеми клиенти, информацията публикувана на този сайт е с информационна и рекламна цел и е възможно да са допуснати грешки. Съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на ВАЛАНТАЙН ХОЛИДЕЙЗ ЕООД . При необходимост, ВАЛАНТАЙН ХОЛИДЕЙЗ ЕООД си запазва правото, да променя публикуваните в сайта информация , условия и цени

comodo secure
0878 81 55 48